Terms & Conditions

Dutch

Bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden ga je akkoord met een lidmaatschapscontributie van €50 en met daarbij als trainend lid ook een trainingsbijdrage van €40- €60 over het huidige collegejaar.

Als je geen lid meer wilt zijn bij T.C. Ludica, dan moet je uiterlijk 31 augustus van het huidige collegejaar een afmelding per email (secretaris@ludica.nl) of Whatsapp sturen naar de secretaris. Wanneer je je lidmaatschap niet (op tijd) opzegt, wordt deze automatisch met een jaar verlengd.

Daarnaast ben je verplicht om een Union/Campus Card en verenigingsheffing aan te schaffen bij het Sportcentrum (net als bij alle sportverenigingen op de UT Campus). T.C. Ludica behoudt het recht om leden uit te schrijven wanneer zij geen geldige Union/Campus Card en verenigingsheffing bezitten.

Leden hebben de mogelijkheid om eten, drinken en spullen te kopen op ‘t Paviljoen (hoofdgebouw van T.C. Ludica) of deel te nemen aan activiteiten zonder dit direct te hoeven betalen. Dit wordt dan opgeschreven op je persoonlijke barrekening en wordt maandelijks afgeschreven van je bankrekening. Via deze maandelijkse incasso wordt ook de contributie en/of de trainingsbijdrage afgeschreven worden.

Van ieder lid wordt gevraagd eenmalig een barforce te draaien in het huidige collegejaar. Wanneer dit niet gewenst is, bestaat er de optie om de barforce af te kopen voor € 20,-. Bij het niet goed uitvoeren van een bardienst kan een boete worden toegediend van € 40,-.

Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens (e.g. adres, telefoonnummer, IBAN) dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris. Dergelijke gegevens kunnen van belang zijn bij o.a. een KNLTB lidmaatschap om wedstrijden te spelen.

Het is mogelijk om voor T.C. Ludica te declareren voor Ludica doeleinden. Dit kan door het declaratieformulier van T.C. Ludica op de website in te vullen bij verenigingsstukken. Deze wordt dan automatisch gestuurd naar de penningmeester (penningmeester@ludica.nl). Declaraties dienen binnen twee weken na het maken van de kosten ingediend te worden, anders heeft de penningmeester het recht de declaratie als ongeldig te verklaren.

Resterende rechten en plichten van ieder lid staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van T.C. Ludica. Deze zijn op te vragen bij de secretaris.

English

Agreeing with the terms and conditions means that you agree with the membership contribution of €50 and when you participate in training, you agree with a training contribution of €40- €60 for the current academic year.

If you no longer want to be a member at T.C. Ludica, then you have to send an email (secretary@ludica.nl) or Whatsapp to the secretary no later than the 31st of August of the current academic year. When you do not cancel your membership on time, your membership will be automatically extended for another year.

In addition, you are obliged to purchase the Union/Campus Card and association fee at the Sports Centre (like all other sports associations at the UT Campus). T.C. Ludica has the right to unregister members that do not possess a valid Union/Campus Card and association fee.

Members have the option to purchase food, drinks, and items at 't Paviljoen (the main building of T.C. Ludica) or participate in activities without having to pay directly. These expenses are then recorded on your personal bar tab and deducted from your bank account monthly. Through this monthly direct debit, membership fees and/or training contributions will also be deducted.

Each member is asked to fulfill one bar shift during the current academic year. If this is not desired, there is the option to buy out the bar shift for €20. Failure to properly fulfill a bar shift may result in a fine of €40.

Possible changes in personal information (e.g. address, telephone number, IBAN) should be sent to the secretary as soon as possible. This information could be used for your KNLTB membership for example, which is needed to play matches.

It is possible to claim expenses for Ludica purposes on behalf of T.C. Ludica. This can be done by filling out the expense claim form available on the website under "association documents". The form will then be automatically sent to the treasurer (penningmeester@ludica.nl). Expense claims must be submitted within two weeks of incurring the expenses; otherwise, the treasurer reserves the right to declare the claim invalid.

Other rights and obligations are stated in the house regulations of T.C. Ludica. These can be requested from the secretary.